plan gwarancyjny

Protection Plan

Najbardziej kompleksowy plan ochrony dostępny na rynku

promise

Firma Mentor oferuje swoim pacjentkom najpełniejszy plan gwarancyjny Protection Plan na wyprodukowane przez siebie implanty piersiowe.

1

Automatyczny i bezpłatny udział. Bezpłatna, dożywotnia wymiana z powodu pęknięcia.

3

Do 1000 Euro pomoc finansowa na pokrycie kosztów zabiegu w przypadku samoistnego pęknięcia.

4

Bezpłatna wymiana implantu z powodu przerostu torebki łącznotkankowej (Baker III/IV), podwójnek kapsuły oraz późnych przypadków chłonki.

5

Bezpłatna wymiana implantu drugiej piersi, zgłaszana przez chirurga.

Polityka bezterminowej wymiany implantów

Twoja decyzja dotycząca wyboru implantów firmy Mentor do powiększenia piersi jest decyzją osobistą i długoterminową. Może jednak zaistnieć potrzeba wymiany Twoich implantów, dlatego firma Mentor oferuje Politykę Bezterminowej Wymiany.

Firma Mentor wymieni wszystkie wypełniane żelem silikonowym implanty sutka swojej produkcji z powodu ich opróżnienia lub utraty integralności powłoki albo zastawki w ciągu całego życia pacjentki – odbiorcy, na życzenie.

Polityka bezterminowej wymiany produktów firmy MENTOR® automatycznie obejmuje pacjentki, którym wszczepiono dowolne implanty marki MENTOR®.
W przypadku pęknięcia lub utraty szczelności (wycieku) na skutek zużycia powłoki lub delaminacji, firma Mentor przez cały okres życia pacjentki zapewnia bezpłatną wymianę produktu pod warunkiem potwierdzenia przez firmę Mentor zasadności roszczenia na podstawie własnej oceny usuniętego produktu oraz kompletu wymaganej dokumentacji.

Aby skorzystać z praw przysługujących pacjentce na mocy niniejszej polityki, należy zwrócić wymienione implanty firmie Mentor w celu oceny kwalifikowalności danego przypadku. Usunięte implanty przechodzą na własność firmy Mentor.

Warunkiem zakwalifikowania produktu do wymiany w ramach Polityki bezterminowej wymiany produktów Mentor® jest przeprowadzenie zabiegu wszczepienia oryginalnego implantu piersi MENTOR® wypełnionego żelem silikonowym oraz każdej wykonanej w jego następstwie procedury przez wykwalifikowanego, posiadającego stosowne uprawnienia lekarza chirurga zgodnie z aktualnymi zaleceniami firmy Mentor zawartymi w dokumentacji produktu oraz zgodnie z akceptowanymi procedurami chirurgii plastycznej.

Od dnia 1 maja 2013 r. obowiązuje dodatkowa, gwarancja PATIENT CARE PROMISE:

 • w przypadku  potwierdzonego kwalifikowanego pęknięcia implantu w okresie 10 lat od daty wszczepienia, pomoc finansowa do kwoty 1000 EUR w równowartości lokalnej waluty na dzień wypłaty
 • w okresie 10 lat od daty wszczepienia implantu, bezpłatna wymiana produktu w przypadku stwierdzenia przykurczu torebkowego III lub IV stopnia w skali Bakera w następstwie zabiegu powiększania piersi

Od dnia 1 czerwca 2017 obowiązuje również gwarancja MENTOR PROMISE PROTECTION PLAN, który dodatkowo obejmuje:

 • prawo do wymiany implantu w przypadku wystąpienia podwójnej torebki lub zaawansowanego stadium seromy
 • darmowy implant drugiej piersi na prośbę Twojego chirurga w przypadku potwierdzenia utraty integralności jednego z implantów.

POLITYKA BEZTERMINOWEJ WYMIANY IMPLANTÓW MENTOR®

Mentor oferuje bezpłatną wymianę swoich implantów piersi pękniętych lub opróżnionych z powodu naruszenia ciągłości powłoki lub zastawki (z winy implantu) przez całe życie pacjentki na żądanie. Wnioski o dostarczenie produktów na wymianę lekarz prowadzący powinien kierować do lokalnego przedstawiciela firmy Mentor. Mentor bezpłatnie dostarczy produkt na wymianę. Aby skorzystać z niniejszej polisy, należy zwrócić usunięte implanty firmy Mentor, które stają się własnością firmy Mentor.

Niniejsza polisa obejmuje wyłącznie wymianę implantów piersi Mentor. Spółka Mentor nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody uboczne i następcze bezpośrednio lub pośrednio wynikające z używania produktu, w tym za koszty medyczne, chirurgiczne i szpitalne i nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów implantów piersi niewyprodukowanych przez spółkę Mentor. Niniejsza po- lisa jest ważna wyłącznie w przypadku, gdy spółka Mentor będzie produkować implanty piersi w chwili zgłoszenia wniosku o wymianę. Niniejsza polisa nie stanowi gwarancji ani rękojmi. Mentor jednoznacznie odmawia udzielenia wszelkich wyraźnych i domniemanych gwarancji pisemnych i ustnych wynikających z mocy prawa lub opartych na innych podstawach, w tym wszelkich gwarancji przydatności do sprzedaży lub do określonego celu. Mentor nie ponosi odpowiedzialności za ustne i pisemne oświadczenia i stwierdzenia innych osób i podmiotów.

Mentor nie składa oświadczeń dotyczących przewidywanego okresu przydatności implantu piersi do użycia. W niektórych oko- licznościach możliwe jest ich zużycie lub nieprawidłowe funkcjonowanie i konieczność wymiany.

Produkty objęte gwarancją

Ochrona PatientSafe dotyczy wyłącznie wypełnionych żelem silikonowym implantów piersi firmy MENTOR® wszczepionych w Polsce po 1 lipca 2011, o ile implanty były:

 • wszczepione zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania w wersji obowiązującej w dniu zabiegu oraz z innymi zawiadomieniami i instrukcjami opublikowanymi przez spółkę Mentor
 • użyte przez odpowiednio wykwalifikowanych i uprawnionych chirurgów zgodnie z przyjętymi procedurami chirurgicznymi

Polityka bezterminowej wymiany : Mentor zapewni zastępczy implant piersi MENTOR® w dowolnej wielkości tego samego lub podobnego rodzaju jak pierwszy implant, przez cały czas życia pacjentki. Na żądanie chirurga możliwy jest wybór implantu innego rodzaju (za opłatą równą różnicy między cenami produktów).

W pierwszej kolejności pokrywane są koszty sali operacyjnej i znieczulenia. Uprawnienie do pomocy finansowej przysługuje po podpisaniu formularza zwolnienia i formularza zgłoszenia szkody. Pomoc finansowa nie jest równoznaczna z udzieleniem pacjentce pożyczki.

Polityka bezterminowej wymiany MENTOR® oraz ochrona PatientSafe dotyczą jedynie:

 • przypadków przerwania ciągłości powłoki implantu z wi- ny implantu wymagających interwencji chirurgicznej
 • Mentor zastrzega sobie prawo do określenia, czy gwarancją są objęte określone inne zdarzenia.

Zdarzenia nie objęte ochroną

Polityka bezterminowej wymiany MENTOR® oraz Ochrona PatientSafe nie dotyczą:

 • usunięcia niezniszczonych implantów z powodu przykurczu torebkowego lub marszczenia
 • naruszenia ciągłości powłoki implantu w wyniku ponownej operacji, otwartej kapsulotomii lub zamkniętej kapsulotomii
 • usunięcia nieuszkodzonych implantów w celu zastąpienia ich implantami innej wielkości
 • operacji drugiej piersi wykonanej w celu wymiany nieuszkodzonego implantu

Zasady bezterminowych (dożywotnich) wymian produktów MENTOR® oraz ograniczona gwarancja MENTOR® PATIENTCARE PROMISE na wypełnione żelem silikonowym implanty piersi MENTOR®

Formularz kontaktowy

Wszelkie opinie i sugestie są dla nas bardzo cenne.

Klauzula informacyjna